1. Lagets navn

Lagets navn skal være Finnmarkslaget i Oslo.

2. Lagets formål

Lagets formål er å samle alle utflyttere fra Finnmark og finnmarkinger som ellers måtte oppholde seg i Oslo og omegn, om felles interesser. Laget skal søke å høyne interessen for Finnmark. Laget skal gjennom sitt virke skape og opprettholde kontakten mellom lagets medlemmer og Finnmark.

3. Politikk

Laget skal være upolitisk.

4. Medlemskap

Rett til å bli medlem har den som oppfyller en av følgende betingelser:

1. Har etter har hatt tilhørighet i Finnmark.
2. Er eller har vært gift, forlovet, samboer eller er beslektet i rett opp- eller nedstigende linje med noen som fyller vilkårene i punkt 1. Styret kan etter skriftlig søknad dispensere fra disse regler.

5. Utelukkelse av medlemmer

Et medlem kan utelukkes fra laget når det:
1. Har opptrådt i strid med lagets formål eller vedtekter.
2. Har opptrådt på en måte som åpenbart skader laget eller har virket til skade for Finnmark.
Når styret eller 10 medlemmer utenfor styret forlanger at et medlem skal utelukkes, skal saken forelegges Finnmarkslagets råd som etter nøye granskning av medlemmets forhold, treffer avgjørelse i saken og underretter partene om utfallet. Rådets avgjørelse kan ankes inn for generalforsamlingen.

6. Kontingent

Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen og skal betales forskuddsvis for minst 1 år av gangen, innen 1. mars.
Medlemmer som ikke er ajour med kontingenten kan styret gi begrensede medlemsrettigheter.
Styret kan slette av laget de medlemmer som ikke har betalt kontingent innen 30. april.
Styret fastsetter inngangspenger ved møter og tilstelninger.

7. Finnmarkslagets råd

Rådet består av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer.
Rådsmedlemmene velges av generalforsamlingen for 3 år av gangen. Varamedlemmene velges for 1 år av gangen. Generalforsamlingen velger rådets leder blant rådsmedlemmene ved særskilt valg. Rådets leder velges for 1 år av gangen.

Rådets oppgave er foruten å treffe avgjørelser i saker om utelukkelse av medlemmer, å overvåke at det under saksbehandling ikke skjer brudd på lagets vedtekter. Rådet skal stå til disposisjon for styret og generalforsamling i vedtektstolkning, samt rettlede og orientere styret og andre tillitsvalgte.

Rådets leder eller det rådsmedlem han/hun bemyndiger har adgang til alle styrets og gruppenes møter og tilstelninger. Representanten har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett på styre- eller gruppemøter. Rådets leder skal ha kopi av alle møtereferater.

Rådet skal føre møte- og vedtaksprotokoll.
Rådet må være fulltallig for å være beslutningsdyktig.
Rådets avgjørelser treffes med simpelt flertall.
Rådet skal påse at Finnmarkslagets feriehjem «Hygga» forvaltes i overensstemmelse med statuttene.

8. Utmerkelser

Laget kan gi utmerkelser til medlemmer eller personer utenfor laget som i særlig grad har virket fremmende for laget eller Finnmark.

9. Stemmerett og valgbarhet.

1. Rett til å avgi stemme på medlemsmøter har de medlemmer som ikke står til rest med kontingenten.
2. Vilkårene under punkt 1, har fylt 15 år og opprettholdt sitt medlemsskap i laget de 2 siste månedene før generalforsamling.
3. Valgbar til lagets styre er den som fyller vilkårene under punkt 2, og som har vært medlem av laget de siste 6 månedene før valget.
4. Valgbare til Finnmarkslagets råd er de som fyller vilkårene under punkt 2, og har hatt tillitsverv i laget og har vært medlem i til sammen minst 3 år.

10. Generalforsamling

A.
Ordinær generalforsamling er lagets høyeste myndighet.
Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen 15. mars.
Innkallingen skjer med 14 dagers varsel. Av innkallingen skal det fremgå hvilke saker som er fremsatt av styret. Før generalforsamlingen skal hvert medlem ha tilsendt skriftlig innkalling og dagsorden. Styret plikter å sende medlemmene årsmelding og regnskap på anmodning. Årsmelding og regnskap skal ligge til disposisjon for medlemmene på møtedagen (2000). Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes styrets leder innen 15. januar.

Generalforsamlingen skal behandle følgende saker:
1. Valg av møteleder og møtesekretær.
2. Årsmelding og regnskap for siste kalenderår.
3. Saker som fremlegges av styret. Disse skal være navngitt.
4. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret.
5. Valg av medlemmer og varamedlemmer til rådet.
6. Valg av leder til rådet.
7. Valg av revisor.
8. Valg av materialforvalter.
9. Valg av medlemmer og varamedlemmer til komiteer.
10. Valg av representanter til hovedorganisasjonens årsmøte.

B.
Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret eller rådet finner det påkrevet eller når minst 25 medlemmer fremsetter skriftlig krav om det, med angivelse av hvilke saker som ønskes behandlet. I siste tilfelle skal generalforsamlingen avholdes seneste en måned etter at kravet er fremsatt. Innkalling skal skje med minst 8 dagers varsel. Ekstraordinær generalforsamling skal bare behandle de saker som er oppført på den utsendte dagsorden.

11. Beslutningsdyktig

Lovlig innkalt generalforsamling er med de vedtaksfestede begrensninger beslutningsdyktig uansett det fremmøtte antall medlemmer.
Beslutninger kan i alle tilfeller hvor ikke annet er bestemt i vedtektene fattes med alminnelig flertall.
Generalforsamlingens møteleder bestemmer hvordan avstemningen skal foregå. Valg og eventuelt andre saker skal avgjøres skriftlig dersom noen av medlemmene krever det og får generalforsamlingens tilslutning.
Generalforsamlingens forhandlinger innføres i lagets forhandlingsprotokoll som underskrives av lederen og generalforsamlingens møteleder.
Vedtektene kan kun endres eller oppheves på den ordinære generalforsamling hvor minst halvdelen av lagets stemmeberettigede medlemmer er til stede. Det kreves 2/3 flertall. Er det ikke ved denne anledning møtt et tilstrekkelig antall medlemmer, skal det innen en måned innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Denne er beslutningsdyktig uten hensyn til det antall fremmøtte medlemmer med opprettholdelse av bestemmelsen om 2/3 flertall. Avstemning om utelukkelse av medlem skal skje skriftlig.

12. Styret

Laget ledes av et styre som består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, hjelpesekretær, kartotekfører og 2 ordinære styremedlemmer samt 2 vararepresentanter.
Lederen velges ved særskilt valg. Styremedlemmene for øvrig velges under ett av generalforsamlingen. Styret fordeler selv de øvrige verv. Leder og styremedlemmene velges for 2 år av gangen. Varamedlemmene velges for et år av gangen. Hvert år utgår 4 styremedlemmer. Styremedlemmene kan gjenvelges.
Varamedlemmene innkalles til styremøtene, men møter uten stemmerett når styret for øvrig er fulltallig.

13. Styremøter

Styret avholder møter når leder finner det nødvendig eller på anmodning framsatt av minst 4 styremedlemmer. Leder skal påse at det blir sendt innkalling til styremøtene.
Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 4 styremedlemmer er til stede. Styret skal føre protokoll, kassajournal, statusbok samt medlemskartotek.
Styret har ingen bevilgende myndighet utover det som er nødvendig til den daglige administrasjon og representasjon, samt gaver til medlemmene ved forskjellige anledninger.
Lån kan ikke innvilges av styret uten generalforsamlingens samtykke.

14. Revisjon

Det velges 2 revisorer blant lagets regnskapsdyktige medlemmer. Funksjonstiden er 2 år og revisorene går av skiftevis hvert annet år. Revisorene kontrollerer og reviderer regnskapene og skal påse at lagets verdier er til stede. Revisorene har ett til å foreta uanmeldt kassaettersyn.

15. Lederen

Leder er ansvarlig for at lagets virksomhet foregår i samsvar med offentlige lover og vedtekter. Lederen innkaller til styremøter og medlemsmøter. Lederen leder møtene. Lederens underskrift forplikter laget hvis ikke lagets vedtekter sier noe annet. Lederen plikter å sørge for at styrets og generalforsamlingens vedtak iverksettes.
Lederen plikter å sørge for nødvendige lokaler til lagets møter og tilstelninger.

16. Kassa og bokholderi

Styret er ansvarlig for lagets midler.
Kassabeholdningen skal til enhver tid være lavest mulig.
Øvrige midler skal innsettes på rentebærende konto i bank i samråd med revisor og rådet. Midlene kan kun heves av kasserer og leder i fellesskap.
Kassereren er berettiget til kr 150,- i tellepenger hvert år.
Alle utbetalingene skal anvises av lederen.
Styret velger et av lagets regnskapskyndige medlemmer til å føre lagets hovedregnskap i samsvar med vedtatt kontoplan.
Kasserer fører kassakladd som sammen med attesterte bilag sendes bokholder. Regnskapene skal avsluttes og avleveres til revisjon i så god tid at de kan sendes ut til medlemmene innen vedtektsfestet tid før generalforsamlingen. Regnskapsåret følger kalenderåret.

17. Medlemskartotek

Kartotekfører har ansvar for lagets medlemskartotek og skal påse at hvert medlem står oppført med alle nødvendige opplysninger. Kartotekfører innkasserer kontingenten og kvitterer for denne.

18. Gruppene

Det er anledning til å stifte spesielle grupper i laget, men deres virksomhet må ikke stride mot lagets vedtekter og interesser. Hvis gruppene lager egne vedtekter skal disse godkjennes av lagets generalforsamling.
Gruppene kan ikke lage egne arrangementer eller påta seg noen forpliktelser uten at det på forhånd er godkjent av styret. Brudd på denne bestemmelsen kan medføre utelukkelse fra laget og oppløsning av gruppen.
Gruppene velger sin egen kasserer som fører kassakladd og sender denne med attesterte bilag til lagets bokholder for føring av hovedregnskap.
Gruppen sender årsmelding over virksomheten til styret.

19. «Hygga»

Lagets feriehjem «Hygga» bestyres av et husstyre på 4 medlemmer i samsvar med vedtatte instrukser og retningslinjer samt styrets bestemmelser. Husstyret velges på lagets generalforsamling for 2 år av gangen.
For å skaffe midler til driften og utvidelse av eiendommen kan det velges en komite til å arrangere fester for dette formålet. Midlene settes inn på Finnmarkslagets konto.
Komiteens virksomhet planlegges og utføres i samsvar med styret og etter vedtatte retningslinjer.

20. Oppløsning

Vedtak om oppløsning av laget kan kun foretas på ordinær generalforsamling hvor minst halvdelen av lagets medlemmer er tilstede og 2/3 av de fremmøtte medlemmene stemmer for oppløsning. Er det på ordinær generalforsamling ikke møtt tilstrekkelig antall medlemmer kan det innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Denne kan vedta oppløsning med 2/3 flertall, uansett antall fremmøtte.

21. Opphør

Er vedtak om oppløsning fattet skal lagets midler og eiendeler som arkivsaker, protokoller, faner og lignende oversendes Finnmark fylke til oppbevaring på betryggende sted i 10 år.
Dersom Finnmarkslaget i Oslo ikke blir gjenopprettet innen denne fristen skal lagets midler anvendes til beste for ungdom fra Finnmark som oppholder seg i Oslo for utdanning.
Arkivsaker, protokoller, faner og lignende skal i tilfelle oppbevares av Finnmark fylke eller Finnmarksmuseet.
Denne generalforsamling som vedtar oppløsning velger med alminnelig flertall 3 av lagets medlemmer til å foreta avviklingen.

22. Distribusjon

Medlemmene tildeles et eksemplar av disse vedtektene som avløser tidligere vedtekter.

Disse vedtektene er vedtatt på lagets generalforsamling 6. mars 1957 og revidert på generalforsamlingen 26. februar 1985, generalforsamlingen 1992, 1994, 1998 og 2000.